Unia Europejska

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w PWSZ w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SI-MBM] Mechanika i budowa maszyn, stacjonarne, inżynierskie

Szczegóły
Kod SI-MBM
Jednostka organizacyjna Instytut Politechniczny
Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu
Instytut Politechniczny
Al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
Adres WWW https://pwsz.elblag.pl
Wymagane dokumenty
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn trwają 8 semestrów (4 lata). Po drugim roku student wybiera ścieżkę dyplomowania. Na studiach stacjonarnych oferowane są studia w dwóch zakresach z dodatkowymi nowoczesnymi ścieżkami kształcenia.

 

 

DO WYBORU PO 2 ROKU STUDIÓW:

 

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

TECHNIKI KOMPUTEROWE W BUDOWIE MASZYN

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

o    projektowanie podzespołów maszyn z wykorzystaniem systemów CAD,

o    stosowanie technik obliczeniowych i symulacji komputerowych,

o    szybkie prototypowanie (Rapid Prototyping),

o    komputerowe sterowanie maszyn i urządzeń,

o    programowanie centrów obróbkowych CNC,

o    stosowanie narzędzi informatycznych do zarządzania i sterowania jakością.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    GENERAL ELECTRIC Power Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu,

o    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o.,

o    METAL EXPERT Sp. z o. o.,

o    Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu,

o    PROXMUS Sp. z o. o. w Elblągu,

o    Partner Serwis Sp. z o. o. w Elblągu

PRACA DLA CIEBIE

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, stosujących nowoczesne techniki komputerowe do projektowania maszyn i urządzeń oraz przygotowania i nadzorowania produkcji.

Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich np. jako: konstruktor, technolog programista.

 

studia w zakresie (ścieżka dyplomowania):

TECHNOLOGIA I EKSPLOATACJA MASZYN

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

o    projektowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych – wytwarzanie części maszyn i montażu,

o    budowa i eksploatacja maszyn,

o    naprawa maszyn,

o    zarządzanie produkcją,

o    znajomość technik informatycznych, w szczególności z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę zawodową w firmach produkcyjnych lub usługowych na stanowiskach związanych ze studiowaną specjalnością.

Przykładowe miejsca praktyk:

o    GENERAL ELECTRIC POWER Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Elblągu,

o    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. w Elblągu,

o    METAL EXPERT Sp. z o. o.,

o    SECESPOL Sp. z o. o.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich jako: technolog, technolog programista, kadra zarządzająca procesami produkcyjnymi, eksploatator maszyn i urządzeń, specjalista z zakresu napraw maszyn.

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie w różnych obszarach działalności przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.

Ponadto możliwe jest zatrudnienie w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Zdobyta wiedza umożliwia także podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej.

 

DODATKOWE ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA DO WYBORU PO 2 ROKU STUDIÓW:

 

MODELOWANIE 3D

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

o    skanowanie 3D w technice i biomechanice,

o    generowanie modeli 3D,

o    wizualizacja modeli 3D,

o    technologie wykonywania prototypów

 

BUDOWA I EKSPOLOATACJA DRONÓW

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI

o    budowa i projektowanie dronów,

o    eksploatacja dronów,

o    nauka pilotażu dronów,

o    zastosowania dronów.

 


1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia Polska, Filologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

Tabela I

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

  • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
  • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
  • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14