Unia Europejska

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w PWSZ w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[SMJ-PPiW] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, stacjonarne, jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod SMJ-PPiW
Jednostka organizacyjna Instytut Pedagogiczno- Językowy
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Elblągu
Instytut Pedagogiczno-Językowy
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
Adres WWW https://pwsz.elblag.pl
Wymagane dokumenty
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

KIERUNEK: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA*

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KIERUNEK adresowany do wszystkich którzy:

chcą uzyskać kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej.

ATUTY KIERUNKU

o    solidny program kształcenia poparty dwudziestoletnim doświadczeniem, umiejętnością obserwowania zmieniającej się rzeczywistości i szybkimi decyzjami we wprowadzaniu zmian programowych,

o    studenci mają możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+) oraz realizacji zainteresowań poprzez udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej, chóru akademickiego, działalność sportową czy wolontariat.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

moduły wybieralne:

o    kompetencje w zakresie terapii pedagogicznej

o    lub kompetencje w zakresie umiejętności diagnostycznych;

moduł poszerzający:

o    kompetencje w zakresie dydaktyki języka angielskiego z dodatkowym kursem zintegrowanym języka angielskiego, umożliwiającym osobom chętnym podejście do egzaminu i uzyskania certyfikatu (w Pearson Test Centre przy PWSZ w Elblągu) potwierdzającego znajomość języka angielskiego, w stopniu wymaganym przez MEN do nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji;

blok przedmiotów z edukacji włączającej:

o    wyposażający w umiejętności z zakresu organizacji edukacji włączającej, metod pracy w grupach zróżnicowanych oraz diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów i opracowywania indywidualnych programów;

przedmioty kierunkowe:

o    z zakresu psychologii i pedagogiki, np.: metody i techniki uczenia się - rodzaje inteligencji, radzenie sobie z problemami wychowawczymi dzieci/uczniów - techniki negocjacji i mediacji;

przedmioty specjalnościowe:

o    z zakresu edukacji i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

rozbudowany system praktyk zawodowych:

o    dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków.

PRACA DLA CIEBIE

Absolwent może podjąć pracę wychowawcy i nauczyciela klas 0-III w szkole podstawowej oraz nauczyciela w przedszkolu.1.     Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest, uzyskany przez kandydata wskaźnik rekrutacyjny "W". Wzór do obliczenia wskaźnika rekrutacyjnego podany poniżej dla poszczególnych kierunków. Punkty obliczane są automatycznie po wypełnieniu elektronicznego podania.

2.     Wzory obliczania wskaźnika rekrutacyjnego.

Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 3 przedmioty (kierunki: Ekonomia, Administracja, Informatyka, Budownictwo, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska)

W = 2 x P1 + 0,25 x P2 + 0,25 x P3
Wskaźnik rekrutacyjny w przypadku, gdy brane pod uwagę są 2 przedmioty (kierunki: Filologia Polska, Filologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna)

W = 0,85 x P1 + 0,15 x P2 

gdzie P1, P2, P3 - to punkty za przedmioty wyszczególnione w tabeli I.

Tabela I

3.     Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka angielskiego otrzymuje 0 punktów za przedmiot P3.

4.     Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów: podanie, świadectwo maturalne, potwierdzenie udziału w olimpiadzie.

5.     Kandydaci, którzy zostali zwolnieni z egzaminu maturalnego z języka obcego, na podstawie certyfikatu wtedy liczba punktów odpowiada ocenie celującej.

6.     Jeżeli liczba kandydatów przyjętych do danego instytutu w pierwszym terminie będzie mniejsza od planowanej liczby miejsc, przewiduje się dodatkową rekrutację we wrześniu - roku, w którym powadzona jest rekrutacja, wg przedstawionych powyżej zasad.

7.     Nad przestrzeganiem zasad rekrutacji uchwalonych przez Senat czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

8.     Odwołania od decyzji Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWSZ w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.* Decyzje w sprawie odwołań podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową (po 2005 roku) maturą

W przypadku nowej matury dla wszystkich kierunków brane są pod uwagę wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego, gdzie wynik procentowy odpowiada liczbie punktów występujących we wskaźniku rekrutacyjnym. Liczba punktów jest wyznaczana według jednego z podanych niżej wariantów i jest równa:

  • liczbie punktów za egzamin zdawany wyłącznie na poziomie podstawowym,
  • sumie punktów uzyskanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
  • podwojonej liczbie punktów za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym (w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości nie są podawane dodatkowo punkty za poziom podstawowy),
  • podwojonej liczbie punktów w przypadku egzaminów, dla których nie były przewidziane dwa poziomy.

Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą (przed 2005 rokiem) maturą

W przypadku starej matury oceny z egzaminu dojrzałości są przeliczane na punkty według zasad podanych w tabeli II. 

Tabela II. Zasady przeliczania oceny tradycyjnej na punkty w przypadku starej matury.

Ocena tradycyjna

Liczba punktów

dopuszczająca

40

dostateczna

75

dobra

100

bardzo dobra

125

celująca

150

 

Jeżeli kandydat zdawał egzamin dojrzałości pisemny i ustny, to przyjmuje się wyższą z ocen. Kandydaci, którzy nie zdawali matury z przedmiotu uwzględnianego w konkursie, uzyskują zero punktów z tego przedmiotu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci posiadający Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach jak kandydaci z nową maturą. Wyniki Matury Międzynarodowej przeliczane są zgodnie z Tabelą III.

Tabela III. Zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty

Liczba punktów uzyskanych 
na maturze IB 

(poziom SL-podstawowy 
lub HL-rozszerzony)

Punkty uwzględniane 
we wskaźniku 
rekrutacyjnym "W"

7

100

6

86

5

71

4

57

3

43

2

29

1

14