Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację
 REJESTRACJA ELEKTRONICZNA KANDYDATÓW
na STUDIA w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w ELBLĄGU
na rok akademicki 2018/2019

 
REKRUTACJA ODBYWA SIĘ W 2 ETAPACH:

1. WSTĘPNA KWALIFIKACJA - wyniki 27 lipca 2018 (warunek przyjęcia - dostarczenie dokumentów do 2 sierpnia 2018)

2. PRZYJĘCIE NA STUDIA KANDYDATÓW, KTÓRZY DOSTARCZYLI DOKUMENTY DO 2 SIERPNIA 2018 (patrz KROK IV poniżej) - wyniki 3 sierpnia 2018

 

Informacja o wynikach obydwu etapów na kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”

 

 

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU - I TURA (1.06-03.08.2018)

 

KROK I: REJESTRACJA INTERNETOWA (TERMIN: do 25.07.2018, g. 15.00)

Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.pwsz.elblag.pl  wypełniając wszystkie zakładki.

Każdy kandydat na studia, aby zarejestrować się i wypełnić formularz rekrutacyjny może skorzystać z komputera udostępnionego przez Uczelnię. ZOBACZ FILM INSTRUKTAŻOWY

 

 

KROK II*: DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA* (TERMIN: do 25.07.2018, g. 15.00)

* dotyczy tylko kandydatów, którzy:

  • zdawali maturę przed rokiem 2006  
  • zdawali maturę w roku 2006 lub później ale w deklaracji maturalnej nie podpisali zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W tych przypadkach kandydat dostarcza lub wysyła listem poleconym do Punktów Rekrutacyjnych kopię świadectwa dojrzałości.

Pozostałe osoby dostarczają kopię świadectwa dopiero po zakwalifikowaniu się na studia.

 

 

KROK III: OPŁATA REKRUTACYJNA (TERMIN: do 25.07.2018, g. 15.00)

Kandydat powinien dokonać wpłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl (zakładka: Moje konto - Płatności)

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, iż podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

 

KROK IV: DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (TERMIN: 27.07 – 2.08.2018 i 19.09.2018**)

Po ogłoszeniu wyników i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć  do odpowiedniego Punktu Rekrutacyjnego (w zależności od wybranego kierunku studiów) następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji IRK),
  • kandydaci na studia I stopnia: poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
  • kandydaci na studia II stopnia: poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów I albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie,
  • kopię dowodu osobistego  (poświadczoną przez uczelnię),
  • aktualną fotografię (zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

 

Dodatkowo:

! kandydaci niepełnosprawni:

  • poświadczoną przez uczelnię kopię orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

!! kandydaci na studia stacjonarne w grupie popołudniowej na specjalności: administracja bezpieczeństwa publicznego oraz ekonomika menedżerska:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

**wszyscy kandydaci: zaświadczenie lekarskie

Wraz z decyzją o przyjęciu na studia kandydat otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej, na wybranym kierunku studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144); oraz druk zaświadczenia. Badanie to można wykonać we wskazanej przez Uczelnię przychodni - bezpłatnie (więcej informacji zostanie przekazane wraz z decyzją o przyjęciu na studia).

Nieprzekraczalny termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego 19 września 2018.