Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji na studia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pwsz.elblag.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia;
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478);
 5. Pani/Pana dane osobowe , w przypadku przyjęcia na studia, przetwarzane będą zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać upoważnieni przez administratora pracownicy oraz członkowie komisji rekrutacyjnych;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Klauzula zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu (ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478). 

Błędy danych

Przyjmuję do wiadomości, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.