Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

REKRUTACJA KROK PO KROKU

| Aleksandra Thiede

REKRUTACJA KROK PO KROKU – I TURA (1.06-03.08.2018)

 

KROK 1: REJESTRACJA INTERNETOWA (TERMIN: 1.06 – 25.07.2018)

Kandydat rejestruje się na stronie internetowej: https://irk.pwsz.elblag.pl  wypełniając wszystkie zakładki.

KROK 2*: DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA (TERMIN: 1.06 – 25.07.2018)

* dotyczy tylko kandydatów, którzy:

  • zdawali maturę przed 2008 r.  
  • zdawali maturę w roku 2008 i latach późniejszych i nie podpisali podczas egzaminu maturalnego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

W tych przypadkach kandydat dostarcza lub wysyła listem poleconym do Punktów Rekrutacyjnych kopię świadectwa dojrzałości.

KROK 3: OPŁATA REKRUTACYJNA (TERMIN: 1.06 – 25.07.2018)

Kandydat powinien dokonać wpłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl (zakładka: moje konto - płatności)

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, iż podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

KROK 4: DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW (TERMIN: 27.07 – 2.08.2018)

Po ogłoszeniu wyników i otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia należy dostarczyć  do odpowiedniego Punktu Rekrutacyjnego (w zależności od wybranego kierunku studiów):

  • podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji IRK),
  • kandydaci na studia I stopnia: poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
  • kandydaci na studia II stopnia: poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów I albo II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem albo zaświadczeniem o wysokości średniej ocen uzyskanych w toku studiów). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie sie na dyplomie,
  • kopię dowodu osobistego  (poświadczoną przez uczelnię),
  • aktualną fotografię (zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej, na wybranym kierunku studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144); skierowanie na badania kandydatom wysyła uczelnia.

Dodatkowo:


! kandydaci niepełnosprawni:

  • orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

!! kandydaci na studia stacjonarne w grupie popołudniowej na specjalnosci: administracja bezpieczeństwa publicznego oraz ekonomika menedżerska:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu.